มารู้จักกับ CDN ของ Bootstrap 4 กันเถอะ !

ทิป & เทคนิค #207
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 4,580 คน วันนี้ : 3 คน

CDN นั้นย่อมาจากคำว่า Content Delivery Network หรือ Content Distribution Network (CDN) ส่วนถ้าจะให้อธิบายการทำงานนั้นคือ การที่เว็บของเรานั้นไปเรียกไฟล์ที่ต้องการนำมาใช้ภายในเว็บไซต์เราอย่างเช่น ไฟล์ .js ของ jQuery , Ajax หรือ แม้กระทั่ง Bootstrap 4 จาก Server ข้างนอก เช่น Server ของ jQuery หรือ Bootstrap เอง

 

เพื่อนำ Code และ Function ต่างๆ เข้ามาใช้ภายในเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราไม่ต้องโหลดไฟล์นั้น เอามาไว้ที่ Server ของเราเลย (เพราะไปดึงจาก Server ที่เค้าให้บริการ หรือ CDN มาใช้)

 

และจากการที่เรานำของจาก Server อื่นมาใช้ ดังนั้น CDN จึงมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยคือ สามารถที่จะลดการทำงานของโฮสเรานั่นเอง เพราะแทนที่จะมาโหลดไฟล์ต่างๆ เช่น jQuery หรือ Bootstrap 4 จาก โฮสของเรา ก็จะไปโหลดจาก Server อื่น หรือ CDN Hosting ต่างๆ ที่ให้บริการนั่นเอง

 

แต่ข้อจำกัดของการใช้ CDN ก็มีอยู่นะครับ คือเว็บไซต์ของคุณ เวลาพัฒนาต้อง ต่อเนต หรือ ออนไลน์ไว้ตลอดนั่นเอง (ก็ไปเอาของ Server อื่น มาใช้นิ ก็ต้องต่อเนตใช่ไหมล่ะ)

 

เอาล่ะครับ อธิบายเรื่อง CDN ไปคร่าวๆ แล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่า CDN ของ Bootstrap 4 เนี่ย ต้องใช้ Code อะไรกันบ้าง ง่ายๆ Copy ! Paste ! ใส่ใน เว็บไซต์ของคุณได้เลยครับ

 

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-rwoIResjU2yc3z8GV/NPeZWAv56rSmLldC3R/AZzGRnGxQQKnKkoFVhFQhNUwEyJ" crossorigin="anonymous">


<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.slim.min.js" integrity="sha384-A7FZj7v+d/sdmMqp/nOQwliLvUsJfDHW+k9Omg/a/EheAdgtzNs3hpfag6Ed950n" crossorigin="anonymous"></script>


<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.4.0/js/tether.min.js" integrity="sha384-DztdAPBWPRXSA/3eYEEUWrWCy7G5KFbe8fFjk5JAIxUYHKkDx6Qin1DkWx51bBrb" crossorigin="anonymous"></script>


<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-vBWWzlZJ8ea9aCX4pEW3rVHjgjt7zpkNpZk+02D9phzyeVkE+jo0ieGizqPLForn" crossorigin="anonymous"></script>

 

ลองใช้กันดูนะครับ ส่วนท่านใด มีคำถาม หรือ ลองใช้แล้วติดปัญหาอะไร ลองเข้ามาสอบถามได้ที่ Page Gap The Coder ของเราได้เลยนะครับ ส่วนใครที่สนใจคอร์สอบรม Bootstrap 4 อยากเรียนรู้แบบรวบลัดจบใน 1 วัน ก็สามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่เพจเช่นกันครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปของ Gap The Coder ครับผม