C Programming : เขียนโปรแกรม เพื่อหาว่าตั้งแต่เลข A ถึง B มีเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 5 ลงตัว และมีทั้งหมดกี่ตัว

ทิป & เทคนิค #153
เขียนโดย :
มีผู้อ่าน : 23,384 คน วันนี้ : 3 คน

สวัสดีครับ น้องๆ เนื่องด้วยกำลังจะมีคอร์ส ภาษา C พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ TUTORTONG สอนเขียนโปรแกรม เร็วๆ นี้บทความนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างให้น้องๆ ที่กำลังจะเรียนคอร์สนี้ได้เป็นตัวอย่างสำหรับใช้ในการศึกษา อัลกอริทึม และ Source Code ครับ โดยข้อนี้จะมีครบ ทั้งแสดงผล รับข้อมูล การใช้ For Loop และการใช้ If ในการตรวจสอบว่าหารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมรับเลขสองตัว แล้วทำการหาว่า ตั้งแต่เลขตัวแรก (A) ถึงเลขตัวที่สอง (B) มีตัวเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 5 ลงตัว และมีทั้งหมดกี่ตัว
 

หลักการและแนวคิด

จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขนั้น หารด้วย 5 ลงตัว ?

การที่เราจะรู้ได้ว่า ตัวเลข ตัวนั้นหารด้วย 5 ลงตัว นั้น ก็คือ ถ้า ตัวเลขตัวนั้น ทำการ Mod (Modulo หารเอาเศษ) กับเลข 5 แล้ว ผลลัพธ์ได้ 0 เลขตัวนั้นจะถือว่า หารด้วย 5 ลงตัว ครับ ดังนั้นถ้าไม่ได้ 0 ก็คือหารด้วย 5 ไม่ลงตัว นั่นเองครับ 

 

Source Code

#include<stdio.h>
int main()
{
    int number_a,number_b,i,count_div5 = 0;
    printf("Enter Interger Number (A) : ");
    scanf("%d",&number_a);
    printf("Enter Interger Number (B) : ");
    scanf("%d",&number_b);
    
    printf("\n");
    printf("Number can div 5 : (%d) To (%d)\n",number_a,number_b);
    for(i=number_a;i<=number_b;i++)
    {
        if((i%5)==0)
        {
           printf("%d ",i);
           count_div5 = count_div5 + 1;              
        }
        
    }
    
    printf("\n\n");
    printf("Count div 5 : %d",count_div5);
    
    printf("\n");
    system("pause");

}

 

อธิบาย Source Code

#include<stdio.h>
int main()
{
    //ประกาศตัวแปร
    // number_a เก็บตัวเลขตัวแรก , number_b เก็บตัวเลขตัวที่สอง
    // i ตัวแปรนับ , count_div5 นับจำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว

    int number_a,number_b,i,count_div5 = 0;
    printf("Enter Interger Number (A) : "); //แสดงผล
    scanf("%d",&number_a); //รับตัวเลขตัวแรก
    printf("Enter Interger Number (B) : "); //แสดงผล
    scanf("%d",&number_b); //รับตัวเลขตัวที่สอง
    
    printf("\n");
    printf("Number can div 5 : (%d) To (%d)\n",number_a,number_b);
    for(i=number_a;i<=number_b;i++)
    {
           //นำค่าที่เก็บใน number มา Mod กับ 5 เมื่อได้ผลลัพธ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ
          //ว่าเท่า
กับ 0 หรือไม่  ตามหลักการถ้าจริง (เท่ากับ 0)จะเป็นเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว
         //ถ้าเท็จ (ไม่ใช่ 0) จะเป็นเลขที่หารด้วย 5 ไม่ลงตัว

        if((i%5)==0)
        {
           printf("%d ",i); //แสดงตัวเลข
           count_div5 = count_div5 + 1; //นับจำนวน
        }
        
    }
    
    printf("\n\n");
    printf("Count div 5 : %d",count_div5); //แสดงจำนวนที่นับ
    
    printf("\n");
    system("pause");

}

 

ตัวอย่างการ Run โปรแกรม

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 1

ทดลองรับค่า 1 และ 50 โปรแกรมจะแสดงเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว ตั้งแต่ 1 ถึง 50 และแสดงว่ามีกี่ตัว

C Programming : เขียนโปรแกรม เพื่อหาว่าตั้งแต่เลข A ถึง B มีเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 5 ลงตัว และมีทั้งหมดกี่ตัว

 

ตัวอย่างการ Run ครั้งที่ 2

ทดลองรับค่า 100 และ 200 โปรแกรมจะแสดงเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว ตั้งแต่ 100 ถึง 200 และแสดงว่ามีกี่ตัว

C Programming : เขียนโปรแกรม เพื่อหาว่าตั้งแต่เลข A ถึง B มีเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 5 ลงตัว และมีทั้งหมดกี่ตัว